Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1900
Title: Một số vấn đề về đo lường độc quyền nhóm trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam
Authors: Khúc, Thế Anh
Đặng, Anh Tuấn
Keywords: Đo lường độc quyền nhóm
Ngân hàng
Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 5 .- Tr.29-34
Abstract: Bài viết gồm 5 phần: Giới thiệu; Cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu; Dữ liệu nghiên cứu và cách thức đo lường; Kết quả đo lường và một số thảo luận; Kết luận và định hướng nghiên cứu tiếp theo.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1900
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.