Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19023
Title: Một số chủ đề của lý thuyết đồ thị và ứng dụng
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Nguyễn, Ngọc Hân
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: 1.Trình bày tổng quan một số vấn đề cơ bản của Lý thuyết đồ thị bao gồm các khái niệm cơ bản, định nghĩa, định lý cơ bản về lý thuyết đồ thị. 2.Làm nổi bật ưu điểm của lý thuyết đồ thị trong việc giải quyết các vấn đề thực tế cũng như nêu ra được một số bài toán liên quan đến đỉnh, cạnh, liên kết, tô màu, chu trình, đường đi của đồ thị. Các bài toán đó được chứng minh một các cụ thể và có tìm năng ứng dụng trong việc giải các bài toán thực tế trong đời sống.
Description: 77 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19023
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.