Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19023
Nhan đề: Một số chủ đề của lý thuyết đồ thị và ứng dụng
Tác giả: Nguyễn, Trung Kiên
Nguyễn, Ngọc Hân
Từ khoá: Sư phạm Toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: 1.Trình bày tổng quan một số vấn đề cơ bản của Lý thuyết đồ thị bao gồm các khái niệm cơ bản, định nghĩa, định lý cơ bản về lý thuyết đồ thị. 2.Làm nổi bật ưu điểm của lý thuyết đồ thị trong việc giải quyết các vấn đề thực tế cũng như nêu ra được một số bài toán liên quan đến đỉnh, cạnh, liên kết, tô màu, chu trình, đường đi của đồ thị. Các bài toán đó được chứng minh một các cụ thể và có tìm năng ứng dụng trong việc giải các bài toán thực tế trong đời sống.
Mô tả: 77 tr.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19023
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.