Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19064
Title: Tư tưởng chính trị của Nguyễn An Ninh và giá trị đối với VN hiện nay.
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Đặng, Ánh Gương
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Với mục tiêu tìm hiểu về tư tưởng chính trị của Nguyễn An Ninh và giá trị đối với Việt Nam hiện nay. Luận văn đã nghiên cứu về cơ sở hình thành tư tưởng chính trị của Nguyễn An Ninh bao gồm tình hình trong và ngoài nước, các giá trị truyền thống, những trào lưu tư tưởng đương thời, chủ nghĩa Mác – Lênin và cuộc đời, sự nghiệp của ông. Tác giả đã đi tìm hiểu về những nội dung chính trong tư tưởng chính trị của Nguyễn An Ninh. Từ đó, làm rõ những giá trị trong tư tưởng chính trị của ông đối với nước ta hiện nay.
Description: 134 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19064
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.39 MBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.