Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19070
Title: Bài toán lập lịch trên máy đơn và máy song song
Authors: Nguyễn, Trung Kiên
Trần, Thị Như Quỳnh
Keywords: Sư phạm Toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu một số định nghĩa, đại lương liên quan đến bài toán lập lịch. Đưa ra phương án giải quyết và các thuật toán cho các bài toán lập lịch trên máy đơn và máy song song. Trình bày độ phức tạp của các thuật toán đã đưa ra.
Description: 163 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19070
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.53 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.5


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.