Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19088
Title: Khảo sát dư lượng carbendazim trong gạo bằng phương pháp sắc ký lỏng hai lần khối phổ lc-ms/ms)
Authors: Hoàng, Hải Yến
Mai, Tấn Phát
Keywords: Sư phạm Hóa
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn nghiên cứu khảo sát dư lượng carbendazim trong các mẫu gạo bằng phương pháp sắc ký lỏng hai lần khối phổ (LC-MS/MS). Kỹ thuật chiết QuECHERS được sử dụng để chiết và làm sạch carbendazim trong gạo. Pha động sắc ký gồm methanol-nước (95/5-v/v) theo chế độ gradient, tốc độ dòng 0,3 mL/phút và tổng thời gian chạy là 6 phút. Giới hạn phát hiện của phương pháp là 10 μg Kg-1, giới hạn định lượng là 30 μg Kg-1. Hiệu suất thu hồi trong khoảng từ 92,0% đến 99,9%. Kết quả khảo sát 30 mẫu gạo được thu mua từ 4 chợ ở quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ cho thấy đã phát hiện 7 mẫu có dư lượng carbendazim, nhưng đều nằm trong mức cho phép theo quy định của Bộ Y tế.
Description: 87 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19088
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.62 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.