Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19093
Title: Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác là quá trình tác động lẫn nhau của nhiều yếu tố, kết hợp tự chủ sáng tạo
Authors: Kim, Dân Khanh
Keywords: Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác
Đảng Cộng sản Trung Quốc
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.03-07
Abstract: Khái niệm Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác nêu lên lần đầu tiên vào năm 1939. Từ đó đến nay, Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác không ngừng có những bước nhảy vọt lịch sử và đã đạt được những thành quả lý luận quan trọng. Trên cơ sở phân tích và làm rõ nội hàm khoa học của khái niệm, bài viết đưa ra nhận định, Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác tác động qua lại giữa nhiều yếu tố như chủ thể phát triển, lý luận chủ nghĩa Mác, thực tiễn Trung Quốc…; đồng thời đây cũng là quá trình kết hợp một cách tự chủ, sáng tạo giữa chủ nghĩa Mác với thực tiễn cụ thể của Trung Quốc và đặc trưng thời đại.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19093
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.239.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.