Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19095
Title: Hoa Kỳ trước sự vươn dậy của Trung Quốc
Authors: Cù, Chí Lợi
Keywords: Hoa Kỳ
Trung Quốc
Châu Á – Thái Bình Dương
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc;Số 06 .- Tr.46-54
Abstract: Sự vươn dậy nhanh chóng của Trung Quốc trong những năm gần đây đang làm thay đổi tương quan sức mạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Tiềm lực kinh tế, quân sự của Trung Quốc đang được tăng cường và ảnh hưởng của Trung Quốc tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang mở rộng. Sự suy giảm tương đối trong giai đoạn hiện nay của Hoa Kỳ đã khiến Hoa Kỳ đi theo “chủ nghĩa biệt lập” và giảm bớt can dự vào các vấn đề toàn cầu, tuy nhiên vẫn duy trì các lợi ích cốt lõi. Châu Á – Thái Bình Dương đang trở thành “vũ đài” cạnh tranh ngày càng gia tăng tính đối kháng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mâu thuẫn giữa cường quốc đang lên (Trung Quốc) và cường quốc tại vị (Hoa Kỳ) sẽ ngày càng gia tăng. Chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc chưa thể xảy ra, nhưng những cọ sát về lợi ích của hai cường quốc này sẽ làm cho các vấn đề an ninh khu vực trở nên phức tạp và khó lường hơn. Bài viết so sánh về tương quan sức mạnh giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc và đưa ra một số nhận định về ảnh hưởng của sự thay đổi tương quan sức mạnh của Hoa Kỳ và Trung Quốc tới hợp tác và an ninh tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19095
ISSN: 0868-3670
Appears in Collections:Nghiên cứu Trung Quốc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.4 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.22.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.