Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19204
Title: Cảm thức “Thiền” trong thơ Nguyễn Trãi
Authors: Đặng, Thị Hoa
Nguyễn, Thị Mỹ Huyền
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: I. Tên đề tài Cảm thức “ Thiền” trong thơ Nguyễn Trãi 2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu cảm hứng “ thiền” trong thơ ca Nguyễn Trãi 2.2 Mục tiêu cụ thể - Làm sáng tỏ hơn về thơ thiền cũng như ảnh hưởng của thơ thiền trong thơ Nguyễn Trãi. - Hiểu được thêm về đặc trưng của thơ thiền trong thơ của Nguyễn Trãi để từ đó khẳng định bản lĩnh, tài năng cũng như giá trị của những áng thơ thiền mà tác giả đem lại. - Nghiên cứu đề tài “cảm thức thiền trong thơ của Nguyễn Trãi” còn góp phần cho độc giả thấy được những đóng góp quan trọng của Nguyễn Trãi cho sự phát triển dòng thơ thiền ở phương Đông 3. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp phân tích- tổng hợp - Phương pháp lịch sử - cụ thể - Phương pháp so sánh- đối chiếu - Phương pháp thống kê 4. Cấu trúc luận văn Luận văn được cấu trúc gồm 3 chương. Chương 1 giới thiệu tổng quan về vấn đề “ thơ thiền” và thơ thiền trong văn học trung đại Việt Nam. Ở chương này, người viết tập trung tìm hiểu về các vấn đề chung của thơ thiền: Khái niệm thơ thiền, khái niệm ý thiền, mối quan hệ giữa thơ ca và thiền học. Bên cạnh đó, người viết còn tập trung tìm hiểu đặc điểm của thơ thiền và nhà thơ Nguyễn Trãi với cảm hứng thơ thiền. chương 2 của luận văn khai thác vấn đề “ Nội dung cả thức thiền trong thơ Nguyễn Trãi”. Ở chương này, người viết ba nội dung chính trong cảm thức thiền trong thơ Nguyễn Trãi: Thứ nhất là tìm về thiên nhiên, thứ hai là tâm sự lánh đời và thứ ba là triết lí nhân sinh sâu sắc. Ở chương 3 của luận văn sẽ tìm hiểu về cảm hứng thiền trong thơ Nguyễn Trãi dưới góc nhìn nghệ thuật. Trong chương này, người viết chú ý đến các yếu tố nghệ thuật chính là yếu tố ngôn ngữ nghệ thuật và không gian nghệ thuật. Luận văn được thực hiện với mong muốn nhằm góp thêm một cách nhìn, cách khai thác, khám phá nghệ thuật độc đáo của cảm hứng thơ thiền trong thơ ca Nguyễn Trãi.Luận văn làm nổi bật những đặc trưng, những nét riêng biệt, độc đáo của cảm hứng thơ thiền trong thơ ca Nguyễn Trãi. Luận văn góp phần khẳng định giá trị, vị trí cũng như tầm quan trọng của bộ phận thơ thiền trong dòng chảy văn học Việt Nam. Bên cạnh đó, hy vọng luận văn sẽ góp thêm một tài liệu hữu ích trong việc nghiên cứu, giảng dạy và học tập ở các trường phổ thông và các cấp. 5. Kết luận và kiến nghị - Đề tài đã giải quyết một số vấn đề sau: + Nghiên cứu cơ sở lý thuyết về thơ thiền và một số ảnh hưởng của “ thiền” trong sáng tác Nguyễn Trãi + Tìm hiểu được đặc trưng nội dung của “ thơ thiền” Nguyễn Trãi + Xác định được một số hình thức nghệ thuật tiêu biểu được sử dụng trong mảng “ thơ thiền” của Nguyễn Trãi.
Description: 83 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19204
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.