Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19212
Title: Thể loại truyện kí trong văn xuôi chống Mỹ (Khảo sát qua 3 tác phẩm Hòn đất, Người mẹ cầm súng, Sống như anh)
Authors: Trần, Văn Minh
Nguyễn, Thị Kim Thoa
Keywords: Sư phạm ngữ văn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Đặc điểm truyện kí trong văn xuôi chống Mỹ” là quá trình nghiên cứu về đặc điểm nội dung và nghệ thuật qua ba tác phẩm truyện kí Hòn Đất của Anh Đức, Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi, Sống như Anh của Trần Đình Vân. Đầu tiên, chúng tôi tiến hành tổng hợp những tài liệu, cơ sở lí thuyết của loại hình truyện kí, tìm ra đặc trưng của truyện kí trong văn xuôi chống Mỹ để làm nền tảng cho việc nghiên cứu nội dung và nghệ thuật của thể loại truyện kí qua ba tác phẩm Hòn Đất, Người mẹ cầm súng, Sống như Anh. Trong đó, phần nội dung sẽ nghiên cứu về những đau thương mất mát mà nhân dân miền Nam phải chịu đựng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ những năm 1954 -1975. Ba tác phẩm truyện kí đã tái hiện chân thật đời sống kháng chiến, hoàn cảnh xuất thân của chiến sĩ, chỉ rõ tội ác mà đế quốc Mỹ gây ra. Nhà văn đã khắc họa thành công hình tượng người chiến sĩ cùng với niềm tin tuyệt đối vào lí tưởng cách mạng, niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản. Đồng thời, ba tác phẩm truyện kí đã thể hiện được tinh thần đoàn kết, yêu nước sâu sắc của nhân dân, thể hiện được truyền thống bất khuất hàng ngàn năm của dân tộc. Cuối cùng, phần nghệ thuật, luận văn làm sáng tỏ những đặc điểm nghệ thuật về kết cấu, giọng điệu, cốt truyện, ngôn ngữ trần thuật và nghệ thuật xây dựng nhân vật.
Description: 86 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19212
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.