Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19273
Title: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam
Authors: Phạm, Văn Dũng
Keywords: Nông nghiệp công nghệ cao
Điều kiện phát triển
Doanh nghiệp công nghệ cao
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.4-6
Abstract: Phát triển nông nghiệp công nghệ cao đem lại nhiều lợi ích to lớn và được hỗ trợ mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp 4.0 nên đã trở thành xu thế tất yếu của thế giới. Ở nước ta, nông nghiệp công nghệ cao đang hình thành và thu được những kết quả bước đầu. Nông nghiệp công nghệ cao là giai đoạn phát triển mới về chất của nền nông nghiệp nên gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại. Vì vậy, phát triển nông nghiệp công nghệ cao vừa là thách thức, vừa là cơ hội đối với nền nông nghiệp Việt Nam. Để tận dụng được cơ hội, vượt được thách thức, cần phải kết hợp sức mạnh của nhà nước và của thị trường.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19273
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.