Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19276
Title: Giải pháp đổi mới hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Văn Cương
Keywords: Giải pháp đổi mới hoạt động
Công đoàn Việt Nam
Bối cảnh hội nhập quốc tế
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.10-12
Abstract: Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế đã tác động mạnh mẽ đến vị trí của công đoàn trong đời sống kinh tế - chính trị - xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, công đoàn còn lúng túng về mô hình tổ chức và phương pháp hoạt động. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều loại hình doanh nghiệp đang xuất hiện và ngày càng phát triển. Đó là “mảnh đất” cho công đoàn hoạt động, nhưng đồng thời cũng đòi hỏi công đoàn phải đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động cho phù hợp với xu thế mới, phát huy tích cực vai trò của mình trong xã hội.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19276
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.