Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19290
Title: Mối quan hệ giữa tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội, tổng vốn đầu tư toàn xã hội và thu chi ngân sách trên địa bàn huyện Phú Quốc
Authors: Văn, Mạnh Trường
Keywords: Mối quan hệ giữa tăng trưởng
Tổng sản phẩm xã hội
Vốn đầu tư toàn xã hội
Thu chi ngân sách
Địa bàn huyện Phú Quốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.37-38
Abstract: Trong bài viết này, tác giả tổng quan tình hình tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội Phú Quốc, tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tình hình thu ngân sách huyện giai đoạn 2014-2018. Dựa trên thực tiễn tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội, tổng vốn đầu tư toàn xã hội và tình hình thu ngân sách năm năm qua, tác giả rút ra quan hệ giữa quá trình đầu tư và thu ngân sách ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế xã hội, và trong thời kỳ tiếp theo, tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội tạo ra sức hút lớn hơn, niềm tin lớn hơn cho các nhà đầu tư tìm đến Phú Quốc để đầu tư phát triển, trực tiếp và gián tiếp làm tăng thu ngăn sách của Phú Quốc. Phần cuối, tác giả kiến nghị một vài giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tổng sản phẩm xã hội Phú Quốc đến 2025.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19290
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.27 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.