Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19293
Nhan đề: NHẬN DẠNG VÀ TRÍCH XUẤT THÔNG TIN TRÊN ẢNH CHỤP GIẤY PHÉP LÁI XE TỪ ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG
Tác giả: Trần, Cao Đệ
Biện, Công Trí
Từ khoá: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn này sẽ đi vào phần nhận dạng ký tự quang học với đề tài: “Nhận dạng và trích xuất thông tin trên ảnh chụp giấy phép lái xe từ điện thoại di động”. Tập trung nghiên cứu tìm hiểu hoạt động của thư viện xử lý ảnh OpenCV và công cụ nhận dạng Tesseract. Mục tiêu đề tài là xây dựng một ứng dụng trích xuất ký tự từ hình ảnh của một giấy phép lái xe thành một định dạng văn bản (text), với các nội dung cần nhận dạng như sau: họ tên, số thẻ giấy phép lái xe, ngày sinh, hạng. Đề tài sẽ có những đóng góp là việc lấy dữ liệu từ giấy phép giấy xe nhanh hơn thông qua hình ảnh được cung cấp và cung cấp nguồn dữ liệu dồi dào cho các công trình nghiên cứu tương tự khác. Được lập trình bằng công cụ hỗ trợ soạn thảo: Netbean 8.2 với ngôn ngữ lập trình Java, cùng với giao diện đơn giản. Chương trình sẽ nhận vào ảnh có chứa hình ảnh của một giấy phép lái xe, kết quả của chương trình là ký tự của giấy phép lái xe sẽ được nhận dạng và chuyển thành định dạng văn bản. Thông tin cũng như kết quả sẽ được hiển thị trên giao diện ứng dụng. Độ chính xác của chương trình được kiểm thử với 45 ảnh chụp giấy phép lái xe với 180 đối tượng nhận diện và kết quả thu được như sau: - Số đối tượng xác định đúng vị trí: 180 (100%) - Số ảnh xử lý và đưa về vị trí chuẩn đúng: 45/45 (100%)
Mô tả: 71 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19293
Bộ sưu tập: Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.83 MBAdobe PDF
Your IP: 54.224.133.198


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.