Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19317
Title: Quan điểm chính trị của Khổng Tử
Authors: Phạm, Minh Đức
Keywords: Khổng Tử
Nho giáo
Chính trị
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Hán Nôm;Số 02 .- Tr.76-83
Abstract: Chính trị là quan điểm then chốt trong hệ thống tư tưởng của Khổng Tử. Khổng Tử là người có những quan điểm về chính trị hết sức đúng đắn và tốt đẹp. Chính những quan điểm này đã góp phần đưa Nho giáo chiếm được vị trí độc tôn trong các triều đại phong kiến của nhiều quốc gia Đông Á. Những quan điểm này cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị bởi sự thiết thực và tính nhân văn của nó.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19317
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.43 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.