Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19320
Title: Phát triển nền kinh tế xanh: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Keywords: Phát triển nền kinh tế xanh
Kinh nghiệm quốc tế
Bài học cho Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 543 .- Tr.70-72
Abstract: Việt Nam đã nhận thức được các yếu tố môi trường, xã hội trong phát triển bền vững kinh tế, do đó, chính phủ đã và sẽ tích hợp yêu cầu của nền kinh tế xanh vào các chiến lược, kế hoạch tăng trưởng kinh tế cũng như tái cấu trúc lại nền kinh tế đảm bảo hiệu quả hơn, tăng tính cạnh tranh trong khu vực và hướng ra toàn cầu. Việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, thực hiện tăng trưởng xanh là hết sức cần thiết và phù hợp với xu thế chung hiện nay, trong bối cảnh giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu, khôi phục hệ sinh thái, tăng nguồn vốn tự nhiên, bảo vệ môi trường và tăng phúc lợi xã hội, xóa đói giảm nghèo.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19320
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.98 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.