Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19325
Title: Về mối quan hệ kinh tế liên vùng của vùng ven biển Việt Nam
Authors: Hoàng, Ngọc Phong
Nguyễn, Quang Thái
Bùi, Trinh
Nguyễn, Hồng Nhung
Nguyễn, Quang Tùng
Keywords: Mối quan hệ kinh tế liên vùng
Vùng ven biển Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 544 .- Tr.4-7
Abstract: Bài viết trình bày tầm quan trọng của kinh tế ven biển Việt Nam bao gồm 28 trong 63 tỉnh thành phố và phân tích sáu lĩnh vực kinh tế ưu tiên theo Nghị quyết 36/TW năm 2018. Trên cơ sở đó đã sử dụng bảng Cân đối liên ngành đã phân tích các tác động lan tỏa và độ nhạy tới thu nhập và các vấn đề liên quan. Nhiều phát hiện mới cho thấy hiệu quả rất quan trọng của vùng kinh tế ven biển cần được khai thác thêm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19325
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.23 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.