Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19331
Title: Đầu tư của Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở Việt Nam
Authors: Đỗ, Thị Nga
Keywords: Đầu tư của Nhà nước
Lĩnh vực giáo dục
Đào tạo ở Viêt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 544 .- Tr.11-13
Abstract: Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán quan điểm coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, Quan điểm này được thể hiện xuyên suốt trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng. Theo quan điểm đó, những năm qua, mặc dù đất nước còn nhiều khó khăn, NSNN eo hẹp, nhưng đầu tư cho giáo dục và đào tạo (GDĐT) luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm và coi trọng. Điều này đã được khẳng định trong Luật Giáo dục 2005: “Đầu tư giáo dục là đầu tư phát triển, Nhà nước ưu tiên đầu tư cho giáo dục... ngân sách Nhà nước (NSNN) giữ vai trò chủ yếu trong tổng nguồn lực đầu tư cho giáo dục”.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19331
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.74 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.229.119.176


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.