Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1935
Title: Tin hoạt động Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Keywords: Tin hoạt động
Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 315+316 .- Tr.134-140
Abstract: Ngày 19/1/2018 Hội nghị lần thứ II khóa VIII Đoàn Chủ tịch Tổng hội XDVN đã họp để tổng kết công tác năm 2017 và bàn phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự hội nghị có: Thứ trưởng Thường trực Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Trần Ngọc Hùng, Phó Chủ tịch Kiêm TTK Phạm Thế Minh đọc báo cáo tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Dưới đây là toàn văn báo cáo tổng kết của Tổng hội XDVN.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1935
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_6.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.