Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19350
Title: Nghiên cứu mô hình quản trị công ty cổ phần có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và một số khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Đinh, Văn Thông
Keywords: Nghiên cúu mô hình quản trị
Công ty cổ phần
Ban kiểm toán nội bộ
Trực thuộc Hội đồng quản trị
Một số khuyến nghị cho Việt Nam
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương;Số 544 .- Tr.29-31
Abstract: Trong mô hình công ty cổ phần, công tác giám sát là một bộ phận quan trọng trong hoạt động của công ty. Hiện nay, đa phần các nước áp dụng mô hình quản trị công ty và Hội đồng quản trị sẽ trực tiếp thực hiện chức năng giám sát hoạt động điều hành doanh nghiệp với sự hỗ trợ của các tiểu ban trực thuộc, trong đó có Tiểu ban Kiểm toán nội bộ. Tại Việt Nam, công tác Kiểm toán nội bộ đã được triển khai tại một số doanh nghiệp theo mô hình quản lý hiện đại theo thông lệ quốc tế. Tuy nhiên để thúc đẩy quá trình này, đòi hỏi phải xây dựng các giải pháp dài hạn, từ xây dựng khuôn khổ pháp lý, hoàn thiện thể chế, cho đến kiện toàn bộ máy và đào tạo nguồn nhân sự cho công ty...
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19350
ISSN: 0868-3808
Appears in Collections:Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.