Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1944
Title: Báo cáo tóm tắt hội thảo khoa học quốc gia "Áp dụng Basel II trong quản lý rủi ro của các NHTM Việt Nam : Cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện"
Authors: Đặng, Anh Tuấn
Bùi, Đỗ Vân
Keywords: Hội thảo khoa học quốc gia
Basel II
Ngân hàng thương mại
Quản trị rủi ro
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 6 .- Tr.22-25
Abstract: Sáng ngày 14/12/2017, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với NHTMCP Bưu điện Liên Việt và Tạp chí Ngân hàng đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Áp dụng Basel II trong quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam: cơ hội, thách thức và lộ trình thực hiện ”. Với 44 bài viết của hơn 60 tác giả đến từ các trường đại học, cơ quan nghiên cứu, các NHTM, hội thảo đã thành công tốt đẹp.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1944
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.09 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.233.111.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.