Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19447
Title: Hoàn thiện chức năng nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của các trường đại học tại Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế
Authors: Nguyễn, Thị Gấm
Keywords: Nghiên cứu khoa học
Chất lượng đào tạo
Trường đại học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 04, Số 04 .- Tr.450-462
Abstract: Nghiên cứu khoa học (NCKH) là chức năng quan trọng đối với các trường đai học trong xu thế hội nhập quốc tế. NCKH ảnh hưởng lớn đến chất lượng đào tạo của các trường đại học. Để hoàn thiện chức năng NCKH, các trường đại học của Việt Nam cần: đa dạng hóa các hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), phát triển các nguồn lực phục vụ NCKH, hình thành và phát triển các tổ chức KH&CN trong trường đại học.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19447
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_7.32 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.204.73.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.