Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19448
Title: Quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người: Từ những góc nhìn, quan điểm khác nhau đến một số vấn đề đặt ra
Authors: Nguyễn, Tuấn Anh
Phạm, Quang Minh
Nguyễn, Thị Việt Hà
Keywords: Vấn đề xã hội
Quản lý phát triển xã hội
An ninh con người
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 04, Số 04 .- Tr.463-470
Abstract: Bài viết này bàn về những góc nhìn, quan điểm khác nhau đối với quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người. Qua việc điểm lại các công trình nghiên cứu đi trước, bài viết nhấn mạnh rằng điều quan trọng của quản lý phát triển xã hội là giải quyết các vấn đề xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển xã hội một cách hiệu quả, công bằng và bền vững. Trong mối quan hệ với an ninh con người, mục tiêu quan trọng của quản lý phát triển xã hội là hướng tới ngăn ngừa, giải quyết những vấn đề xã hội mà những vấn đề xã hội đó có thể tạo nên mối đe đọa mất an ninh con người trên nhiều phương diện khác nhau liên quan đến đói nghèo, mâu thuẫn, xung đột xã hội, ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn, căng thẳng xã hội gắn liền với yếu tố tôn giáo, sắc tộc, bản sắc, v.v... Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nhu cầu thực sự của việc triển khai nghiên cứu quản lý phát triển xã hội trong đảm bảo an ninh con người ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng đề cập, gợi ý một số chiều cạnh quan trọng của hướng nghiện cứu này.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19448
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.81 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.