Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19450
Title: Kiều hối từ Hoa Kỳ: Phần chìm của tảng băng trong mối quan hệ xuyên quốc gia
Authors: Nguyễn, Vũ Hoàng
Keywords: Người Việt ở Mỹ
Nhân học xuyên quốc gia
Quê hương
Cộng đồng hải ngoại
Kiều hối
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 04, Số 04 .- Tr.471-484
Abstract: Cuộc chiến tranh tại Việt Nam kết thúc năm 1975 đã mở ra một quan hệ mới giữa người Việt hải ngoại và quê hương. Từ những tư liệu điền dã tại Bà Rịa-Vũng Tàu và New Orleans, Hoa Kỳ, bài viết sẽ chỉ ra làm thế nào mà mối quan hệ xuyên quốc gia đã mang lại lợi ích cho người Việt ở hải ngoại, gia đình và quê hương của họ. Xem xét các vấn đề thông qua lý thuyết cộng đồng hải ngoại và tiếp cận nhân học xuyên quốc gia, bài viết chỉ ra những xung đột trong cộng đồng hải ngoại và tính hai mặt của chính sách đối với người Việt ở nước ngoài của nhà nước Việt Nam.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19450
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_8.56 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.