Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19457
Title: Tần suất kể chuyện trong tiểu thuyết Vũ Trọng Phụng
Authors: Nguyễn, Mạnh Quỳnh
Keywords: Tự sự học
Thời gian tự sự
Tần suất
Truyện kể
Đảo thuật
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn;Tập 04, Số 04 .- Tr.546-559
Abstract: Bài viết nghiên cứu tần suất kể chuyện - một phương diện quan trọng của thời gian tự sự - trong các tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng, theo lý thuyết tự sự của G. Genette. Cách thức sử dụng các phạm trù của tần suất kể chuyện cho thấy, đây là một phương tiện quan trọng nhằm tạo sinh cấu trúc thời gian cho truyện kể, thông qua việc chia cắt, xâu chuỗi, nén, xả nén và trùng điệp các sự kiện, biến cố, làm gia tăng sắc thái nhận thức và biểu cảm của tác phẩm.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19457
ISSN: 2354-1172
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_9.01 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.21.204


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.