Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19473
Title: Tính khử của muối Halogenua
Authors: Trịnh, Ngọc Linh
Keywords: Tính khử của muối Halogenua
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Hóa học & Ứng dụng;Số 12 .- Tr.7-10
Abstract: Đối với các Halogen, do tính Oxy hoá giảm dần từ F₂ đến l₂ nên các Halogen mạnh có khả năng đẩy Halogen yếu hơn ra khỏi muối Halogenua (trừ F₂ thường không xét do nó có khả năng tác dụng mãnh liệt với nước). Cl₂ + 2NaBr -> 2NaCI + Br₂ Phương trình phản ứng dụng sản xuất Br₂ trong công nghiệp bằng cách sục khí Chlo và dung dịch nước biển sau đó kết tinh muối ăn. Cl₂ + 2Nal -> 2NaCI + l₂ Phương trình dùng sản xuất l₂ trong công nghiệp bằng cách sục Chlo vào dung dịch tro rong biển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19473
ISSN: 1859-4069
Appears in Collections:Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.42 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.228.11.9


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.