Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19551
Title: Đánh giá hiệu quả xử lý Sulfua và Crom trong nước thải thuộc da bằng phương pháp hóa học
Authors: Trần, Thị Thu Hiền
Nguyễn, Việt Hùng
Trần, Đức Thảo
Keywords: Đánh giá hiệu quả xử lý Sulfua
Crom trong nước thải thuộc da
Bằng phương pháp hóa học
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ;Số 01-03 .- Tr.26-33
Abstract: Nước thải từ quá trình thuộc da có độ màu cao, hàm lượng chất rắn lơ lửng (SS) và tổng chất rắn (TS) lớn, hàm lượng các chất hữu cơ cao. Thời gian xả nước thải giữa các công đoạn liên tiếp nhau thường rất dài (12-24 giờ). Ngoài ra hàm lượng sulfua (công đoạn tẩy lông) và Crom (III) (công đoạn thuộc Crom) trong dòng thải hỗn hợp thường cao hơn nhiều lần ngưỡng giới hạn để có thể sử dụng phương pháp sinh học để xử lý nước thải. Do đó áp dụng phương pháp hóa học để khử sulfua có trong nước thải của công đoạn tẩy lông ngâm vôi và Crom có trong nước thải từ công đoạn thuộc Crom được xem là phương pháp xử lý tối ưu.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/19551
ISSN: 1859-0896
Appears in Collections:Hoạt động KHCN An toàn - Sức khỏe và MTLĐ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_5.38 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.231.167.166


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.