Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1973
Title: Bảo lãnh theo bộ Luật dân sự nhìn từ thực tiễn
Authors: Bùi, Đức Giang
Keywords: Bộ luật Dân sự
Bảo lãnh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 7 .- Tr.21-23
Abstract: Bộ luật Dân sự số 91/2015/ QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 (Bộ luật Dân sự) có khá nhiều quy định mới về bảo lãnh - là một trong 9 biện pháp bảo đảm được ghi nhận trong bộ luật này. Bên cạnh nhiều nội dung tiến bộ đáng ghi nhận trong các quy định mới này thì vẫn còn một số nội dung cần được trao đổi.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1973
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.36 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.