Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1985
Title: Xác định giá trị các hoạt động trong chuỗi giá trị dịch vụ : Trường hợp dịch vụ di động của Tổng Công ty dịch vụ Viễn thông VNPT - Vinaphone
Authors: Nguyễn, Việt Dũng
Keywords: Chuỗi giá trị
Giá trị hoạt động
VNPT
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 01 .- Tr.31-34
Abstract: Nghiên cứu này nhằm giới thiệu một số cách tiếp cận về chuỗi giá trị theo nghĩa rộng và theo nghĩa hẹp. Tác giả cũng giới thiệu ba dòng nghiên cứu chính về chuỗi giá trị. Từ những cách tiếp cận đó, tác giả gợi ý cách tiếp cận của Michael Porter (1985) là phù hợp với Tổng công ty dịch vụ viễn thông VNPT - Vinaphone.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1985
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_284.47 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.248.200


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.