Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/1989
Title: Đánh giá sự phát triển của thị trường thứ cấp trái phiếu Chính phủ Việt Nam
Authors: Lê, Thị Thanh
Trần, Thị Thu Hương
Keywords: Thị trường thứ cấp trái phiếu chính phủ
Chỉ số
Phát triển
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Tài chính Kế toán;Số 01 .- Tr.40-43
Abstract: Thị trường thứ cấp trái phiếu chính phủ là nơi các trái phiếu chính phủ đã được phát hành trên thị trường sơ cấp được giao dịch, mua đi bán lại. Mặc dù thị trường thứ cấp không mang lại vốn một cách trực tiếp cho tổ chức phát hành trái phiếu nhưng thị trường thứ cấp phát triển sẽ tạo động lực cho sự phát triển của thị trường sơ cấp thông qua việc giảm chi phí giao dịch, tăng thanh khoản cho trái phiếu chính phủ, thúc đẩy nhà đầu tư tham gia thị trường, nhờ đó Chính phủ có thể dễ dàng hơn trong việc huy động vốn và giảm chi phí vốn. Vì vậy, phát triển thị trường thứ cấp trái phiếu chính phủ là quan trọng và cần thiết. Trong bài viết, tác giả đánh giá mức độ phát triển của thị trường thứ cấp trái phiếu chính phủ Việt Nam thông qua việc sử dụng bộ chỉ số đánh giá nhằm làm cơ sở cho các giải pháp phát triển thị trường trái phiếu chính phủ Việt Nam trong tương lai.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/1989
ISSN: 1859-4093
Appears in Collections:Nghiên cứu Tài chính Kế toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_329.31 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.