Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2003
Title: Bàn thêm về nhóm động từ ban phát
Authors: Nguyễn, Thị Hương
Keywords: Động từ ban phát
Động từ ba diễn tố
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Ngôn ngữ;Số 3 .- Tr.36-50
Abstract: Bài viết phân tích và làm rõ đặc điểm ý nghĩa ngữ pháp và thuộc tính kết trị của động từ ban phát, đồng thời xác lập các kiểu hiện thực hóa kết trị của nhóm động từ này trong lời nói.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2003
ISSN: 0866-7519
Appears in Collections:Ngôn ngữ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_721.15 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.