Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/2028
Title: Thực trạng và giải pháp thúc đẩy liên kết hoạt động KH&CN vùng Đông Nam Bộ
Authors: Phạm, Xuân Đà
Trần, Hà Hoàng Việt
Huỳnh, Văn Tùng
Keywords: Khoa học và công nghệ
Liên kết hoạt động
Đông Nam bộ
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam;Số 3 .- Tr.20-24
Abstract: Trong quá trình thực hiện tăng trưởng kinh tế - xã hội (KT-XH), liên kết vùng cần được coi là phương tiện, là động lực quan trọng nhằm khắc phục không gian kinh tế bị chia cắt bởi địa giới hành chính, phát huy tối đa lợi thế so sánh của cả vùng và của mỗi tỉnh. Đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN), liên kết vùng cần tập trung khai thác các lợi thế và điều kiện đặc thù của từng vùng để đẩy mạnh sản xuất hàng hóa là các sản phẩm chủ lực; đồng thời xây dựng định hướng phát triển KH&CN tạo môi trường hợp tác, liên kết giữa các địa phương, vấn đề này đòi hỏi phải được quán triệt, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, cần có các giải pháp thúc đẩy liên kết hoạt động KH&CN vùng để KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển KT-XH của vùng. Dưới đây là ý kiến cụ thể của các tác giả trong việc thúc đẩy mối liên kết hoạt động KH&CN ở vùng kinh tế lớn nhất của cả nước - Vùng Đông Nam Bộ (ĐNB).
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/2028
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.222.189.51


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.