Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20367
Title: XD nền hành chính ở TPCT dưới ánh sáng TTHCM
Authors: Phạm, Văn Búa
Huỳnh, Thị Hồng Gấm
Keywords: Giáo dục công dân
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn gồm 3 như sau: Phần mở đầu, nội dung và kết luận. Riêng phần nội dung gồm 2 phần chính: Thứ nhất là làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về hành chính nhà nước; thứ hai là sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc cải cách hành chính ở Thành phố Cần Thơ giai đoạn 2006 – 2016. Từ đó, nêu ra một số giải pháp nhằm thực hiện tốt công cuộc cải cách hành chính ở Thành phố Cần Thơ trong thời gian tới. Ngoài ra, luận văn còn có thêm phần tài liệu tham khảo và phụ lục.
Description: 94 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20367
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.35 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.218.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.