Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20379
Title: Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ trong việc chống lại bạo lực gia đình giai đoạn 2014 - 2019
Authors: Lê, Thị Thúy Hương
Nguyễn, Thị Diễm My
Keywords: Giáo dục công dân
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tác giả đã trình bày một số nội dung chính như đưa ra những quan điểm của Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ, vai trò của phụ nữ trong gia đình, sự cần thiết phải giải phóng phụ nữ và những điều kiện để giải phóng phụ nữ. Trên cơ sở đó tác giả đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình ở tỉnh Bạc Liêu, nói lên trực trạng, hậu quả và nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình ở tỉnh Bạc Liêu. Tác giả đưa ra những chủ trương và chỉ đạo của Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu trong thời gian qua và rút ra bài học kinh nghiệm từ việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giải phóng phụ nữ. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp phòng chống bạo lực gia đình trong thời gian tới dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh ở tỉnh Bạc Liêu.
Description: 73 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20379
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
901.67 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.117.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.