Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20383
Title: XD lối sống VH cho thanh niên TPCT dưới ánh sáng TTHCM
Authors: Phạm, Văn Búa
Lê, Thị Kim Ngân
Keywords: Giáo dục công dân
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn nghiên cứu đề tài “Xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên thành phố Cần Thơ dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh”. Tác giả tập trung nghiên cứu, làm rõ: Những quan điểm của Hồ Chí Minh về xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên. Tìm hiểu thực trạng việc thực hiện chủ trương xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên ở thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm chủ yếu nhằm xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên thành phố Cần Thơ hiện nay.
Description: 87 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20383
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.23 MBAdobe PDF
Your IP: 18.215.33.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.