Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20387
Title: Thực hiện chính sách tôn giáo ở quận Ôn Môn - TPCT dưới ánh sáng TTHCM
Authors: Phạm, Văn Búa
Nguyễn, Thị Ngọc Như
Keywords: Giáo dục công dân
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn trình bày chủ yếu nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách tôn giáo. Trình bày quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính sách tôn giáo, chủ trương và quá trình thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng bộ quận Ô Môn - thành phố Cần Thơ, nêu lên thành tựu, nguyên nhân thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chính sách tôn giáo ở quận Ô Môn - thành phố Cần Thơ.
Description: 67 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20387
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.