Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20387
Nhan đề: Thực hiện chính sách tôn giáo ở quận Ôn Môn - TPCT dưới ánh sáng TTHCM
Tác giả: Phạm, Văn Búa
Nguyễn, Thị Ngọc Như
Từ khoá: Giáo dục công dân
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Luận văn trình bày chủ yếu nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về chính sách tôn giáo. Trình bày quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về chính sách tôn giáo, chủ trương và quá trình thực hiện chính sách tôn giáo của Đảng bộ quận Ô Môn - thành phố Cần Thơ, nêu lên thành tựu, nguyên nhân thành tựu, hạn chế và nguyên nhân hạn chế. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thực hiện chính sách tôn giáo ở quận Ô Môn - thành phố Cần Thơ.
Mô tả: 67 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20387
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.16 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.