Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20392
Title: Nâng cao chất lượng dạy chữ Khmer tại huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh hiện nay
Authors: Trần, Thị Tuyết Hà
Thạch, Sê Rây Rít
Keywords: Giáo dục công dân
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn nêu ra thực trạng của việc giữ gìn và phát huy tiếng nói chữ viết của đồng bào Khmer ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh, gồm có 6 thành tựu, 4 nguyên nhân của thành tựu, 5 hạn chế và 3 nguyên nhân của hạn chế có hai thành tựu chính thứ nhất trong lĩnh vực giáo dục, thứ hai trong lĩnh vực văn hóa thông tin. Luận văn nêu ra năm giải pháp trong việc giữ gìn tiếng nói chữ viết của đồng bào khmer ở huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh những giải pháp bao gồm: Thứ nhất, nâng cao nhận thức đối với cán bộ chủ chốt cấp xã, phường, thị trấn và của toàn xã hội về việc giữ gìn và phát huy tiếng nói và chữ viết của đồng bào Khmer. Thứ hai, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị trực tiếp làm công tác giáo dục, giữ gìn và phát huy tiếng nói và chữ viết của đồng bào Khmer. Thứ ba, tổ chức tốt việc dạy tiếng dân tộc trong các trường học vùng dân tộc Khmer. Thứ tư, đẩy mạnh việc đào tạo giáo viên dạy tiếng dân tộc để giữ gìn và phát huy ngôn ngữ của đồng bào Khmer. Thứ năm, tiếp tục hoàn thiện bộ chữ viết dân tộc Khmer được Nhà nước công nhận. Tiến hành khảo sát, nghiên cứu tiếng nói và chữ viết của dân tộc Khmer để có giải pháp giữ gìn và phát huy phù hợp.
Description: 86 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20392
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.4 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.