Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20414
Nhan đề: Ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn thức ăn đến sinh khối trùn quế ( Perionyx excavatus) và chất lượng phân trùn.
Tác giả: Nguyễn, Thị Bạch Kim
Phạm, Văn Trọng Tính
Nguyễn, Văn Ý
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn thức ăn đến sinh khối của trùn Quế và chất lượng phân trùn, thí nghiệm được thực hiện tại (Khoa Phát triển Nông thôn, trường Đại Học Cần Thơ). Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, một nhân tố với 05 nghiệm thức ứng với 05 tỷ lệ phối trộn thức ăn hữu cơ và bèo tấm khác nhau (60% phân bò + 40% rác hữu cơ + 0% bèo tấm; 60% phân bò + 30% rác hữu cơ + 10% bèo tấm; 60% phân bò + 20% rác hữu cơ + 20% bèo tấm; 60% phân bò + 10% rác hữu cơ + 30% bèo tấm; 60% phân bò + 0% rác hữu cơ + 40% bèo tấm) thực hiện 3 lần lặp lại, thức ăn cho trùn Quế trong thí nghiệm là chất hữu cơ sẵn có tại Hòa An, bao gồm rác hữu cơ và bèo tấm từ kênh mương phối trộn cùng với phân bò. Mật độ thả trùn sinh khối thả ban đầu bằng nhau giữa các nghiệm thức là 6 kg sinh khối trùn/ m2 (sinh khối trùn bao gồm trùn bố mẹ, trùn con và môi trường sống). Diện tích ô nuôi 1,5m: 1m: 0,5m. Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ phối trộn thức ăn có ảnh hưởng đến sinh khối của trùn Quế tươi, với tỷ lệ phối trộn thức ăn ở nghiệm thức 1 (60% phân bò + 40% rác hữu cơ + 0% bèo tấm) thì trùn tăng trưởng tốt nhất 0,523 kg/m2 và có hệ số sinh trưởng tăng 4,16 lần cao hơn so với các nghiệm thức còn lại. Kết quả thí nghiệm cho thấy tỷ lệ phối trộn thức có ăn đến chất lượng phân trùn, ở nghiệm thức (60% phân bò + 40% rác hữu cơ + 0% bèo tấm) có khối lượng phân thu được là 11,3 kg/m2, có hiệu suất phân 0.48% thấp hơn các nghiệm thức còn lại. Kết quả phân tích chỉ tiêu thành phần dinh dưỡng trong phân trùn: Ở các nghiệm thức không chênh lệch nhiều.
Mô tả: 35tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20414
ISSN: B1601257
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.57 MBAdobe PDF
Your IP: 3.215.183.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.