Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20421
Title: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Thùy Trang
Nguyễn, Thị Yến Nhi
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới Hậu Giang”. Đề tài được thực hiện từ tháng 03 đến tháng 12 năm 2019. Dữ liệu được thu thập trong đề tài vào tháng 03 năm 2019. Xây dựng nông thôn mới là một trong những Chương trình mục tiêu quốc gia lớn theo chủ trương, chính sách nhà nước. Yếu tố quyết định đến sự thành công đối với chương trình là sự tham gia của người dân trên địa bàn. Nghiên cứu “Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới Hậu Giang” được thực hiện với 03 mục tiêu cụ thể: (1) Thực trạng tham gia xây dựng nông thôn mới của người dân tỉnh Hậu Giang, (2) Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia đóng góp của người dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới, (3) Đề xuất các giải pháp nhằm tăng sự tham gia của người dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Nghiên cứu được thực hiện trên địa bàn 07 huyện, thị xã của tỉnh Hậu Giang (thị xã Ngã Bảy, Châu Thành A, Châu Thành, Phụng Hiệp, thị xã Long Mỹ, Long Mỹ, Vị Thủy). Số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 458 hộ dân trên địa bàn 7 huyện, thị xã. Các phương pháp phân tích số liệu được sử dụng bao gồm: thống kê mô tả và mô hình Probit. Qua phân tích, có 06 yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân vào chương trình xây dựng NTM, đó là yếu tố nhân khẩu, kinh nghiệm, lao động chính, nghề nghiệp (nông nghiệp, phi nông nghiệp và hành chính). Tổng hợp nội dung kết quả và thảo luận, nghiên cứu đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy, tăng sự tham gia của người dân vào chương trình xây dựng nông thôn mới như đây mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân thức của người dân về vai trò của họ trong thực thi chính sách NTM, Khuyến khích giao cho địa phương và cộng đồng dân cư thực hiện những công trình, dự án gắn liền với lợi ích của họ để nâng cao tính chủ động, trách nhiệm và vai trò của người dân trong triển khai thực hiện chương trình, mở các lớp đào tạo nghề cho các đối tượng chưa có nghề nghiệp ổn định, các đối tượng là phụ nữ chỉ đảm nhiệm vai trò nội trợ chưa có thu nhập, tổ chức các hoạt động, các buổi sinh hoạt chung để người dân cùng nhau tham gia, chia sẻ các kinh nghiệm. Bên cạnh đó trong quá trình xây dựng NTM còn gặp không ít khó khăn như: kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ, khả năng thu hút đầu tư chưa cao; việc đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng còn hạn chế do kinh phí đầu tư lớn; thu nhập và mức sống của người dân còn chênh lệch nhiều, những hộ có mức thu nhập thấp chỉ tập trung vào hoạt động sinh kế nên rất hạn chế trong công tác xây dựng NTM; phần lớn người dân chưa chủ động tìm hiểu, tiếp cận thông tin về xây dựng NTM, việc lựa chọn hay quyết định vấn đề cộng đồng còn phụ thuộc nhiều vào Chính quyền địa phương.
Description: 60tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20421
ISSN: B1606004
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.77 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.