Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20422
Title: So sánh năng suất và phẩm chất 13 giống lúa triển vọng tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vụ hè thu 2018
Authors: Nguyễn, Thành Trực
Mai, Thị Hồng Nhung
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nhằm tuyển chọn các giống lúa thích nghi trên vùng đất phèn, kháng một số sâu bệnh chính, thời gian sinh trưởng ngắn, năng suất cao, phẩm chất tốt, để phục vụ sản xuất là mục tiêu của để tài: “So sánh năng suất và phẩm chất 13 giống lúa triển vọng tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vụ hè Thu 2018”, đề tài được thực hiện tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang trong vụ Hè Thu 2018. Bộ giống gồm 13 giống lúa được cung cấp từ Viện lúa Đồng Bằng Sông Cửu Long: OM359, OM6976, OM429, OM20, OM348, OM9577, OM384M OM368, OM121, OM3673, OM11375, OM4900 (Đối chứng), MTL480, thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại với giống đối chứng là OM4900 được canh tác phổ biến ở nhiều địa phương. Áp dụng phương pháp làm mạ sân mạ 15 ngày tuổi, được cấy 1 tép/bụi với khoảng cách 15x20 (cm). Các chỉ tiêu theo dõi và đánh giá gồm các đặc tính nông học, tính chống chịu phèn và sâu bệnh, các thành phần năng suất và năng suất thực tế, phẩm chất hạt. Thí nghiệm được thực hiện tại khu thực nghiệm trồng lúa kho Phát Triển Nông Thôn, trường Đại Học Cần Thơ khu Hòa An. Kết quả thí nghiệm đã xác định được 3 giống ưu tú nhất thích nghi trên vùng đất phèn cho năng suất cao và phẩm chất tốt là: giống OM359 có thời gian sinh trưởng 105 ngày, năng suất lúa khô 6,5 tấn/ha, tỉ lệ gạo nguyên 50,8 % thuộc dạng hạt trung bình; giống OM348 có thời gian sinh trưởng 105 ngày, năng suất lúa khô 6,22 tấn/ha, tỉ lệ gạo nguyên 55,2 %, thuộc dạng hạt thon dài; giống OM 9577 có thời gian sinh trưởng 105 ngày, năng suất lúa khô 6,06 tấn/ha, tỉ lệ gạo nguyên 57,6%, thuộc dạng hạt trung bình.
Description: 72tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20422
ISSN: B1601207
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.78 MBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.