Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20426
Title: So sánh năng suất và phẩm chất của 12 giống lúa cao sản tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vụ đông xuân 2018-2019
Authors: Nguyễn, Thành Trực
Nguyễn, Tuấn Kiệt
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nhằm tuyển chọn và chọn lựa ra những giống lúa thích nghi trên vùng đất phèn năng suất Hậu Giang nói riêng củng như giống lúa tốt phục vụ cho những nơi đất phèn khác Đồng bằng sông Cửu Long nói chung, với các đặc tính giống như: thời gian sinh trưởng ngắn , thích nghi được trên đất phèn chống chịu được sâu bệnh, cho năng suất cao, phẩm chất gạo tốt là mục tiêu của đề tài “so sánh năng suất và phẩm chất của các giống lúa cao sản tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vụ Đông Xuân 2018 – 2019”. Đề tài được thực hiện tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang vụ Đông Xuân 2018 – 2019. Thí nghiệm được bố trí theo khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại của 12 nghiệm thức tương ứng vói 12 giống lúa: D1-2, MTL480, OM3673, SH2161, D46, OM4900, OM359, OM5451, OM20, LP29, LP13, OM348. Trong đó giống OM4900 là giống đối chứng. Các giống lúa được áp dụng theo phương thức làm mạ sân và cấy mạ lúa 15 ngày tuổi, cấy 1 tép/bụi với khoảng cách 15x20 (cm). Công thức phân được áp dụng là NPK 90:60:30 kg/ha. Trong quá trình thí nghiệm, theo dõi các chỉ tiêu: đặc tính nông học, tính chống chịu, năng suất và các thành phần năng suất, phẩm chất gạo. Các giống OM359, D46, LP29, D1-2 đã vượt trội so với giống đối chứng và đạt chỉ tiêu ban đầu đã đề ra.
Description: 47tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20426
ISSN: B1601234
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.71.23


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.