Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20442
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng mãng cầu xiêm của nông hộ tại xã Hòa Mỹ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang
Authors: Lê, Văn Dễ
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình trồng mãng cầu Xiêm của nông hộ tại địa bàn xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang” được thực tại xã Hòa Mỹ thuộc huyện Phụng Hiệp thời gian thực hiện từ tháng 01/2019 đến tháng 12/2019. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích mức hiệu quả kinh tế của nông hộ sản xuất mãng cầu xiêm tại xã Hòa Mỹ, tư đó góp phần cải thiện thu nhập của nông hộ trồng mãng cầu Xiêm. Số liệu sơ cấp được phỏng vấn trực tiếp 40 nông hộ trồng mãng cầu Xiêm ở xã Hòa Mỹ, tác giả sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Nội dung phân tích gồm: phân tích hiện trạng trồng mãng cầu Xiêm và các nhân tố ảnh hưởng đến mức hiệu quả của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu. Đề tài phân tích hiệu quả kinh tế thông qua phương pháp đo lường hiệu quả kinh tế bằng bằng công cụ phân tích màng bao dữ liệu DEA (Data Envelopment Analysis) và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sản xuất mãng cầu Xiêm của nông hộ bằng phương pháp hồi qui. Hiệu quả kinh tế đạt được là 43,1%, kết quả phân tích hồi cũng cho thấy các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế là: diện tích, mật độ, chi phí lao động gia đình có tương quan nghịch với hiệu quả kinh tế; tập huấn, số năm kinh nghiệm có tương quan dương với hiệu quả kinh tế. Để xuất một số biện pháp cải thiện mức hiệu quả kinh tế của nông hộ trồng mãng cầu Xiêm tại xã Hòa Mỹ, nông hộ nên điều chỉnh mức đầu vào theo tỷ lệ tối ưu có tính đến giá tương đối của các yếu tố đầu vào trong sản xuất.
Description: 71tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20442
ISSN: B1510701
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.170.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.