Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20443
Title: Nghiên cứu hoạt động của cò trong khâu thu hoạch và tiêu thụ lúa trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Đỗ, Văn Hoàng
Huỳnh, Thị Tuyết Minh
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Nghiên cứu hoạt động của Cò trong khâu thu hoạch và tiêu thụ lúa trên địa bàn Thành phố Cần Thơ” được thực hiện trong năm 2019 nhằm phân tích thực trạng chung của những nông hộ sản xuất lúa và cùng lúc có tham gia vào hoạt động mua bán lúa hay còn gọi là “Cò lúa” trên địa bàn Thành phố Cần Thơ và cụ thể là trên 2 địa bàn, huyện là Ô Môn và quận Cờ Đỏ. Phân tích hiện trạng sản xuất và tiêu thụ của nông hộ. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của “Cò lúa” trong khâu thu hoạch và tiêu thụ. Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị để nâng cao hiệu quả trong khâu thu hoạch và tiêu thụ, cải thiện một số vấn đề về lợi nhuận cho nông dân. Nghiên cứu được thực hiện thông qua việc thu thập và phân tích số liệu thứ cấp, phỏng vấn trực tiếp 60 nông hộ sản xuất lúa và có tham gia vào hoạt động “Cò lúa” trên địa bàn Thành phố Cần Thơ. Đề tài sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện với việc phỏng vấn trực tiếp 60 nông hộ trên địa bàn Thành phố Cần Thơ, cụ thể là huyện Cờ Đỏ và quận Ô Môn. Đề tài sử dụng phương pháp thống kê mô tả để tìm ra các chỉ tiêu lớn nhất, nhất và trung bình trong hoạt động sản xuất lúa và trong hoạt động Cò. Các chỉ tiêu được phân tích gồm các chi phí, doanh thu và lợi nhuận. Tìm ra những khó khăn trong hoạt động Cò từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục. Qua khảo sát thực tế 60 nông hộ hoạt động sản xuất lúa cho biết được sản lượng lúa thu hoạch được của vụ Đông xuân là cao nhất với 9.230 kg/ ha, thấp nhất là 4.680 kg/ ha; Hè thu và Thu đông có sản lượng cao nhất là 7.700 kg/ ha, thấp nhất là 3.800 kg/ ha. Chi phí sản xuất là tất cả các khoảng chi phí phục vụ cho sản xuất lúa, qua khảo sát 60 nông hộ hoạt động sản xuất lúa thì chi phí bỏ ra của nông hộ không thuê đất trong một năm cao nhất là 74.134.611 đồng/ ha/ năm, thấp nhất là 30.225.868 đồng/ ha. Với lợi nhuận thu về được cao nhất là 47.913.389 đồng/ ha/ năm, thấp nhất là 22.274.132 đồng/ ha/ năm. Về nông hộ có thuê đất thì chi phí cao nhất là 104.134.611 đồng/ ha/ năm, thấp nhất là 60.225.868 đồng/ ha/ năm. Qua đề tài nghiên cứu cho thấy được các hiện trạng hoạt động của Cò, các khoảng chi phí, doanh thu và lợi nhuận trong hoạt động Cò. Tổng chi phí của hoạt động Cò trong khâu thu hoạch và tiêu thụ cao nhất là 75.000.000 đồng/ năm, thấp nhất là 450.000 đồng/ năm. Lợi nhuận của hoạt động này mang lại trong khâu thu hoach cao nhất là 282.560.000 đồng/ năm, thấp nhất là 2.118.000 đồng/ năm. Lợi nhuận trong khâu tiêu thụ cao nhất là 320.000.000 đồng/ năm, thấp nhất là 640.000 đồng/ năm. Bên cạnh những mặt tích cực trong hoạt động Cò mang lại là giúp cho việc thu hoạch và tiêu thụ được dễ dàng hơn thì còn có những mặt tiêu cực, những gốc khuất mà hoạt động này mang lại.
Description: 63tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20443
ISSN: B1606000
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.