Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20449
Title: Khảo sát sinh trưởng và năng suất 5 giống cải ngọt ( Brassica intergrifolia) tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang
Authors: Lê, Trần Thanh Liêm
Phạm, Văn Trọng Tính
Nguyễn, Thị Bích Thảo
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài: “Khảo Sát Sinh Trưởng Và Năng Suất 5 Giống Cải Ngọt (Brassica intergrifolia) Tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang” được thực hiện tại Khu thực nghiệm Hòa An, Khoa Phát triển Nông Thôn, Trường Đại Học Cần Thơ từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019. Đề tài được tiến hành nhằm tìm ra giống cải ngọt phù hợp có khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên của vùng và cho năng suất cao phuc vụ cho người dân trong khâu chọn giống. Thí nghiệm 1 nhân tố được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên 5 nghiệm thức, 3 lần lặp lại. Các nghiệm thức lần lượt: Nghiệm thức 1 giống cải ngọt TSOI SIM, nghiệm thức 2 giống RICOTTO 52, nghiệm thức 3 TN01, nghiệm thức 4 TLP 198, nghiệm thức 5 Choke Kasikorn A1. Kết quả ở nội dung thí nghiệm cho thấy các chỉ tiêu về sinh trưởng như chiều cao cây, chiều dài và chiều rộng lá, chiều dài phiến lá, tại các thời điểm 4 NSKT, 8 NSKT, 12 NSKT,16 NSKT và 20 NSKT đều khác biệt không có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 5%. Tuy nhiên ở chỉ tiêu sinh trưởng số lá là khác biệt có ý nghĩa ở mức 5%. Các chỉ tiêu về thành phần năng suất như năng suất thực tế, năng suất thương phẩm, tỷ lệ nswng suất thương/ năng suất thực tế và độ Brix tại thời điểm thu hoạch đều khác biệt không ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 5%. Tóm lại có thể sử dụng cả 5 giống cải ngọt đưa vào sản xuất do không có sự khác biệt mang ý nghĩa thống kê ở mức 5% ở chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất
Description: 40tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20449
ISSN: B1605968
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.254.246


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.