Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20451
Nhan đề: Ảnh hưởng của việc bổ sung phân cá ủ truyền thống lên sinh trưởng và năng suất của cải xanh ( Brassica Juncea L.) tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang.
Tác giả: Phạm, Văn Trọng Tính
Nguyễn, Thị Bạch Kim
Thạch, Thị Xê
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài: “Ảnh hưởng của việc bổ sung phân cá ủ truyền thống lên sinh trưởng và năng suất của cải xanh (Brassica juncea L.) tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang” được thực hiện tại Khu thực nghiệm Hòa An, Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 7/2019 đến tháng 9/2019. Đề tài được tiến hành nhằm tìm được nồng độ phân cá ủ truyền thống phù hợp nhất để làm cơ sở cho những thí nghiệm tiếp theo. Thí nghiệm 1 nhân tố được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên gồm 5 nghiệm thức, 3 lần lặp lại. Các nghiệm thức lần lượt: Nghiệm thức 1 (Đối chứng) chỉ tưới nước, nghiệm thức 2 tưới với nồng độ 10 ml phân cá/lít nước, nghiệm thức 3 tưới với nồng độ 20 ml phân cá/lít nước, nghiệm thức 4 tưới với nồng độ 30 ml phân cá/lít nước, nghiệm thức 5 tưới với nồng độ 40 ml phân cá/lít nước. Kết quả ở nội dung thí nghiệm cho thấy các chỉ tiêu về sinh trưởng như chiều cao cây, chiều dài và chiều rộng lá, số lá tại các thời điểm 4 NSKT, 8 NSKT, 12 NSKT,16 NSKT và 20 NSKT đều khác biệt không ý nghĩa về mặt thống kê ở mức 5%, tương tự chiều dài rễ tại thời điểm thu hoạch cũng khác biệt không ý nghĩa về mặt thống kê. Các chỉ tiêu về thành phần năng suất như trọng lượng trung bình cây (48,94 g/cây), NSTT (1090,22 kg/1000 m2), NSTP (954,44 kg/1000 m2) ,tỷ lệ NSTP/NSTT và độ Brix tại thời điểm thu hoạch đều khác biệt không ý nghĩa về mặt thống kê.
Mô tả: 38tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20451
ISSN: B1606026
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.48 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.