Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20452
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhạm, Văn Trọng Tính-
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Bạch Kim-
dc.contributor.authorTrần, Thị Mỷ Hảo-
dc.date.accessioned2020-01-10T07:55:01Z-
dc.date.available2020-01-10T07:55:01Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issnB1605985-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20452-
dc.description50trvi_VN
dc.description.abstractĐề tài “Ảnh hưởng của nồng độ phân cá ủ truyền thống phun qua lá lên sự sinh trưởng và năng suất của cây cải xanh (Brassica Juncea L.) tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giang” đã được thực hiện. Thí nghiệm đã được thực hiện từ tháng 7/2019 đến 9/2019 tại khu thực nghiệm khoa Phát Triển Nông Thôn, trường Đại học Cần Thơ, nhằm tìm ra nồng độ thích hợp cho sinh trưởng và năng suất của cây cải xanh. Thí nghiệm được thực hiện theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại: nghiệm thức 1 phun phân cá nồng độ 0ml/lít; nghiệm thức 2 phun phân cá nồng độ 2,5 ml/lít; nghiệm thức 3 phun phân cá nồng độ 5 ml/lít; nghiệm thức 4 phun phân cá nồng độ 7,5 ml/lít; nghiệm thức 5 phun phân cá nồng độ 10 ml/ lít. Kết quả thí nghiệm cho thấy việc phun bổ sung phân cá với nồng độ khác nhau có ảnh hưởng đến chỉ tiêu sinh trưởng tại thời điểm 20 NSKT (thu hoạch) ở nồng độ phân cá 2,5 ml/lít cho kết quả cao nhất; ảnh hưởng đến trọng lượng cây cũng ở nồng độ phân cá 2,5 ml/lít. Tại thời điểm sinh trưởng khác (4 NSKT, 8 NSKT, 12 NSKT, 16 NSKT) không bị ảnh hưởng khi phun bổ sung phân cá. Năng suất thực tế trung bình 10,71 tấn/ha, năng suất thương phẩm trung bình 10,04 tấn/ha, tỷ lệ thương phẩm trung bình là 93,64%, độ Brix trung bình đạt 3,27%. Nhìn chung, phân cá phun qua lá lên cải xanh ở các nồng độ khác nhau có ảnh hưởng đến sinh trưởng và năng suất của cải xanh, nhưng không ảnh hưởng đến độ Brix.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại Học Cần Thơvi_VN
dc.subjectPhát triển Nông thônvi_VN
dc.titleẢnh hưởng của nồng độ phân cá ủ truyền thống phun qua lá lên sự sinh trưởng và năng suất của cây cải xanh ( Brassica Juncea L.) tại Hòa An, Phụng Hiệp, Hậu Giangvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.208.0


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.