Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20468
Title: Phân tích hiệu quả tài chính sản xuất lúa của nông hộ trên địa bàn huyện Cờ Đỏ Thành Phố Cần Thơ
Authors: Đỗ, Văn Hoàng
Nguyễn, Quốc Bảo
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Phân tích hiệu quả tài chính sản xuất lúa của nông hộ trên địa bàn huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ” được thực hiện nhằm để phân tích các chỉ tiêu về chi phí, doanh thu, thu nhập, hiệu quả giữa thu nhập và chi phí, hiệu quả ngày công lao động và các chỉ tiêu tài chính khác, đưa ra các giải pháp phù hợp để khuyến khích nông hộ tiếp tục phát triển. Phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên phỏng vấn 40 hộ nông dân, sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm mô tả nguồn lực, tình hình sản xuất lúa của nông hộ, phương pháp phân tích hồi qui tuyến tính để xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận mà nông hộ đạt được có liên quan như thế nào với các nguồn lực đầu vào và các yếu tố khác có liên quan. Qua phân tích cho thấy tổng thu nhập trung bình mà nông hộ đạt được là 93.856.000 đồng/ ha/ năm, chi phí trung bình một năm là 43.975.000 đồng/ ha/ năm và lợi nhuận trung bình 49.881.000 đồng/ ha/ năm.Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ sản xuất lúa bị ảnh hưởng bởi chi phí vật tư nông nghiệp, chi phí lao động gia đình, giá bán và tham gia hội thảo, ngoài ra còn có kỹ thuật canh tác còn phụ thuộc vào kinh nghiệm bản thân, không theo sự giúp đỡ chỉ dẫn của các cán bộ Khuyến Nông huyện, không tham gia tập huấn, tham quan các mô hình canh tác lúa của những nông hộ phát triển hơn, ngoài ra trình độ học vấn, và diện tích đất lúa cũng làm ảnh hưởng đến lợi nhuận của nông hộ.
Description: 55tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20468
ISSN: B1605932
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.253.6


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.