Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20469
Nhan đề: Ảnh hưởng của phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cải thìa ( Brassica chinensis L.) trên đất phèn
Tác giả: Trần, Duy Phát
Cao, Đăng Khoa
Từ khoá: Phát triển Nông thôn
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Ảnh hưởng của phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cải thìa trên đất phèn” được thực hiện từ tháng 08 năm 2019 đến tháng 10 năm 2019 tại nhà lưới bộ môn Kỹ thuật nông nghiệp, Khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ nhằm xác định ảnh hưởng của phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân lên sinh trưởng và năng suất của cải thìa trồng trên đất phèn. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại. NT1: không bón phân bón vô cơ và hữu cơ; NT2: bón phân vô cơ; NT3: bón 3 kg/m2 phân rơm ủ; NT4: bón 4 kg/m2 phân rơm ủ; NT5: bón 5 kg/m2 phân rơm ủ. Các nghiệm thức bón phân rơm ủ đều được bổ sung dung dịch vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân. Kết quả thí nghiệm cho thấy khi bón 4 kg/m2 phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đã cho các chỉ tiêu sinh trưởng của cải thìa trồng trên đất phèn tương đương với bón phân vô cơ. Nhưng khi bón 5 kg/m2 phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân thì không chỉ các trị số về sinh trưởng mà các trị số về năng suất của cải thìa trồng trên đất phèn đều tương đương với bón phân vô cơ. Việc bón phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đã có ảnh hưởng đến tích lũy chất khô nhưng lại chưa có ảnh hưởng đến độ Brix của cải thìa trồng trên đất phèn. Từ khóa: phân rơm ủ, vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân, cải thìa
Mô tả: 39tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20469
ISSN: B1601196
Bộ sưu tập: Khoa Phát triển Nông thôn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.