Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20471
Title: Ảnh hưởng của phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật cố định đạm - phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất cây hẹ ( Allium tuberosum) trên đất phèn
Authors: Trần, Duy Phát
Nguyễn, Thị Thúy Duy
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Ảnh hưởng của phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật cố định đạm-phân giải lân đến sinh trưởng và năng suất của cây hẹ (Allium tuberosum) trên đất phèn” được thực hiện từ tháng 10/2018 đến tháng 3/2019 tại khu thực nghiệm Khoa Phát triển Nông thôn, trường Đại học Cần Thơ nhằm xác định công thức phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật cố định đạm-phân giải lân phù hợp cho sinh trưởng và năng suất cây hẹ. Thí nghiệm được bố trí theo thể thức khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức và 3 lần lặp lại, tương ứng với 5 mức phân. NT1: không bón phân hóa học và phân hữu cơ; NT2: bón 100% phân hóa học (120N-80P2O5-30K2O/ha); NT3: bón 25% phân hóa học của NT2 + 4kg/m2 phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật; NT4: bón 50% phân hóa học của NT2 + 4kg/m2 phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật; NT5: 4kg/m2 phân rơm ủ có bổ sung vi sinh vật. Kết quả thí nghiệm ở đợt 3 và đợt 4 cho thấy, khi bón liên tục 4 kg/m2 phân rơm ủ bổ sung vi sinh vật + 50% phân hóa học đã cho các chỉ tiêu sinh trưởng và thành phần năng suất cao hơn bón phân hóa học. Và khi bón 4 kg/m2 phân rơm ủ bổ sung vi sinh qua 4 đợt liên tục thì cho các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất tương đương với bón phân hóa học và cao hơn không bón phân. Từ khóa: cây hẹ, phân rơm ủ, vi sinh vật cố định đạm-phân giải lân.
Description: 55tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/20471
ISSN: B1601189
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.